NLA031 Předpjaté stavební konstrukce

Anotace předmětu

 • Podstata předpjatého betonu, srovnání s železobetonem, statické působení. Vlastnosti materiálů, výroba.
 • Technologie předpjatého betonu, základní terminologie. Předem a dodatečně předpjatý beton, předpínací systémy.
 • Předpětí a jeho změny. Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce. Metoda ekvivalentního zatížení. Návrh předpětí metodou vyrovnání zatížení. Vliv výstavby na návrh předpjatých konstrukcí.
 • Základní principy dimenzování předpjatých prvků. Mezní únosnost prvků namáhaných osovou silou a ohybem, stav dekomprese, počáteční napjatost průřezu. Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.
 • Analýza kotevní oblasti – namáhání, výpočetní model, posouzení a vyztužení. Mezní stavy použitelnosti. Omezení napětí, mezní stav trhlin, výpočet šířky trhlin. Deformace předpjatých konstrukcí.
 • Navrhování a provádění vybraných předpjatých konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.
 • Uplatnění předpětí u zděných konstrukcí – konstrukční úpravy, principy statického řešení a dimenzování.
 • Zesilování zděných konstrukcí pomocí předpětí – způsoby zesilování, provádění, statická analýza.
 • Navrhování a provádění základních typů deskových a trámových mostů z předpjatého betonu.
 • Problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a posuvné skruži, letmo betonovaných a vysouvaných.
 • Problémy návrhu a provádění mostů prefabrikovaných, segmentových a letmo montovaných.

Pozn.: V prezentacích jsou uvedeny i skutečnosti a poznatky, které nejsou vyžadovány u zkoušky. Tento přístup je zvolen proto, aby zájemci získali komplexnější představu o problematice předpjatého betonu.
Co je u zkoušky vyžadováno je uváděno během přednášek.

Petr Štěpánek

Obsahy prezentací

Prezentace jsou členěny logicky dle probírané látky, v jedné přednášce může být promítnuto a vysvětleno více prezentací.

Výhody a nevýhody PB

Materiály pro předpjaté konstrukce

 • Beton pro předpjaté konstrukce
 • Betonářská výztuž
 • Předpínací výztuž

Technologie

 • Předpínací systémy (dodatečně předpjatý beton)
 • Předem předpjatý beton

Předpětí a jeho změny

 • Ztráta předpětí třením
 • Ztráta předpětí pokluzem v kotvě
 • Změna předpětí okamžitým pružným přetvořením betonu
 • Ztráta předpětí relaxací předpínací výztuže
 • Ztráta předpětí přetvořením opěrného zařízení
 • Ztráta předpětí rozdílem teplot předpínací výztuže a opěrného zařízení
 • Ztráta předpětí otlačením betonu
 • Ztráta předpětí dotvarováním a smršťováním betonu

Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce

 • Silové působení kabelu na beton
 • Ekvivalentní zatížení
 • Staticky neurčité účinky předpětí
 • Tlaková čára, lineární transformace kabelu

Mezní stavy použitelnosti

 • Omezení napětí
 • Mezní stav trhlin, výpočet šířky trhlin
 • Deformace předpjatých konstrukcí

Mezní stavy únosnosti 

 • Mezní únosnost prvků namáhaných osovou silou a ohybem
  • předpoklady řešení
  • základní předpínací síla
  • ohybová únosnost
  • obecná metoda
 • Prvky namáhané smykem a kroucením
  • analýza napjatosti (pružná, plastická)
  • dimenzování

Analýza kotevni oblasti

 • Kotvení pomocí kotev
 • Kotvení pomocí soudržnosti

Návrh předpínací síly

 • Shrnutí požadavků
 • Návrh předpínací síly a její výstřednosti